TH | ENGBICTFest Forum 2016
วงเสวนาศิลปะกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 2559สัปดาห์ที่ 1 : ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559

12.00-13.00 ลงทะเบียน
13.00-13.10 เปิดงานโดย รศ.ดร. พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

13.10-14.30
บรรยายพิเศษ "สิ่งสำคัญของการใช้หุ่น "ใหญ่เกินจริง" ในงานสร้างสรรค์สำหรับเด็ก”
‘The importance of working “Larger Than Life” in puppet work with children’
โดย ด็อกเตอร์ ซู เจนนิ่งส์ (สหราชอาณาจักร)
แปลและดำเนินรายการช่วงถามตอบ อ.รัศมี เผ่าเหลืองทอง

14.40 -16.00
ศิลปินเสวนา “ในเงาหุ่น: การสร้างสรรค์และสื่อสารละครหุ่นกับเด็ก”
โดย กลุ่มละครหุ่นเงา “พระจันทร์พเนจร” (ประเทศไทย)
กลุ่มละครหุ่น เปเปอร์มูน (อินโดนีเซีย)
กลุ่มละคร เธียเตอร์ไรท์ส (สหราชอาณาจักร)
ดำเนินการเสวนา อ.ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี

สัปดาห์ที่ 2 : เสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559

16.00-17.00
"ละครสำหรับเด็กทารก : ความหลากหลายบนแนวทางของละครสำหรับทารก และการฝึก ** "Immersive training” สำหรับมืออาชีพ"
** Immersive Training เป็น กระบวนการฝึกฝนทางการละครที่ Companhia de Musica Teatral ได้พัฒนาขึ้นมา เป็นการฝึกฝนเชิงประสบการณ์ เปิดโอกาสให้ผู้ฝึกหยั่งรู้ถึงประสาทสัมผัส
ความรู้สึกและอารมณ์โดยผ่านกระบวนการการใช้เสียงผนวกกับการเคลื่อนไหวของร่างกายและอารมณ์เข้าด้วยกัน
โดย เฮเลนน่า โรดริเกซ (สถาบันวิจัย Laboratory for Music and Communication in Infancy of CESEM - FCSH - Universidade NOVA de Lisboa และสมาชิกคณะ Companhia de Música Teatral) งานวิจัยนี้ทำร่วมกับ เปาโล มาเรีย โรดริเกซ (มหาวิทยาลัย DeCA da Universidade de Aveiro และสมาชิกคณะ Companhia de Música Teatral (โปรตุเกส)

17.00-18.00
บรรยายพิเศษ “ละครเพลงสำหรับเด็ก”
“Musical Theatre for Children”
โดย อาจารย์ นพีสี เรเยส - สาขาการแสดงละครเพลง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กฤษดา เรเยส ผู้ร่วมสร้างสรรค์ละครเพลง และผู้ประพันธ์เพลง

สัปดาห์ที่ 2 : อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559

16.00-17.20
เสวนา ละครสำหรับเด็กในมิติของศิลปะ การศึกษาและการพัฒนา
โดย รศ. พรรัตน์ ดำรุง - ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ - คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณพฤหัส พหลบุตร – ผู้อำนวยการมูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อม
คุณพนิดา ฐปนางกูร – สถาบันคลังสมองของชาติ
ดำเนินการเสวนา โดย ผศ. ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์

17.20-18.00
เสวนา “มุมสะท้อนและความท้าทายใหม่ของศิลปะการละครสำหรับเด็ก”
โดย คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
ดำเนินการถามตอบ โดย ผศ. ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์

* บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม