skip to Main Content

About BICT Fest 2017

เวิร์กชอปละครสร้างสรรค์และสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในความต่าง

โครงการ BICT Fest Inclusive Learning Programme เวิร์กชอปละครสร้างสรรค์และสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในความต่างเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องในปีที่ว่างเว้นจากเทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนกรุงเทพฯ (Bangkok International Children’s Theatre Festival)

ในปี 2561 BICT Fest จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเวิร์กชอปกับเด็กทุกระดับความสามารถ และด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญ นอกจากเวิร์กชอปสำหรับเด็ก ๆ แล้ว ยังมีเวิร์กชอปห้องปฏิบัติการสำหรับศิลปินและอาสาสมัครนักศึกษาที่สนใจเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะในการทำงานกับเด็กที่มีความหลากหลาย ในการนี้ BICT Fest ได้รับความร่วมมือกับกลุ่ม Rainbow Room ผู้เชี่ยวชาญการทำกิจกรรมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เนื่องจากกิจกรรมลักษณะ “Inclusive” ที่สร้างการมีส่วนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กทั่วไปในประเทศไทยมีอยู่อย่างจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ใช้ละครและศิลปะเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

ละครสำหรับเด็กเป็นเครื่องมือที่สำคัญแบบหนึ่งในการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการสำหรับเด็กแบบรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จากจุดเริ่มต้นใน BICT FEST 2559 เราค้นพบว่าการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมสำหรับเด็กๆ เป็นโอกาสอันดีในการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ดีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบ Inclusive นี้ ต้องใช้ความชำนาญและความเข้าใจในการจัดการและออกแบบการเรียนร่วมที่จะสามารถทำให้เด็กที่เข้าร่วมทุกคนข้ามข้อจำกัด ของตัวเองแล้วสามารถสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมของตัวเองได้โดยมีวิทยากรเป็นผู้ช่วย BICT FEST จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายศิลปินในระดับ นานาชาติ ทั้งไทย ฟิลิปปินส์ และอังกฤษ ในการสร้างสรรค์การอบรมแบบ Inclusive ในปี 2560 นี้ ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิด การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและศิลปินที่ทำงานด้านละครสำหรับเยาวชน BICT FEST ตั้งใจให้การอบรมในครั้งนี้ เป็นพื้นที่ให้เกิดการตระหนักรู้ในสังคมไทยต่อการสร้างการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ทางการละครเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กทั่วไปได้ทําร่วมกัน และยังเป็นการพัฒนาให้เกิดกลุ่มศิลปินที่สนใจทำงานแบบมี ส่วนร่วมอย่างมืออาชีพ

BICT Fest Inclusive Learning Programme: Creative Workshops for Kids

BICT Fest Inclusive Learning Program took place in 2017, our gap year. BICT Fest ran a programme developing 4 creative workshops suitable for young people with all abilities. Considering a step to develop our work in this area, apart from the workshops for children, the programme also provided a lab for artists interested in working and developing skills in this area. This project was in collaboration with The Rainbow Room, a none-profit organisation operating as a special needs awareness centre in Bangkok.

In Thailand, unfortunately, “inclusive learning” activities for children of all abilities are not widely available, especially in theatre and creative-arts. We believe that children’s theatre is a crucial tool which helps children develop their skills in all aspects: physical, mental, and social. Since BICT Fest 2016, one of our aims has been to offer more opportunities for all children through theatre to learn about and be aware of this diverse society they are going up in, where respect to others is important. However, to design an “inclusive learning” environment, artists and facilitators need expertise, knowledge and understanding in order to engage children of all abilities with activities and support them with their needs. Therefore, in 2017, BICT Fest in cooperation with international theatre-artist networks in Thailand, the Philippines, and UK, also held a series of “inclusive learning” workshops which will provide opportunities for artists working for/ with children to exchange their knowledge, and learn new skills in this field of work.

BICT 2017 Programme

1. การจัดห้องเรียนทดลองให้ศิลปิน ทีมงาน และอาสาสมัครผู้ช่วยกระบวนการ Experimental Inclusive Learning Classroom for Artists, Staff, and Volunteers

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับศิลปิน และอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับความรู้ในการทำงานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการทำงานในลักษณะการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Inclusive Learning 

Experiential workshop for artists and volunteers about ‘how to work with children with special needs.’

วิทยากร Instructors:
Tara McDonald (Play Therapist)
ชนาภัณท์ ธรรมรัตน์ Chanaphan Thammarut (นักละครบำบัด Drama Therapist)
สุชาวดี เพชรพนมพร Suchawadee Petchpanomporn (ผู้เชี่ยวชาญการทำงานละครกับเด็ก Children’s theatre specialist)
กลุ่มเรนโบว์รูม The Rainbow Room (ผู้เชี่ยวชาญการทำงานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ Expert in working with children with special needs)

2. เวิร์กชอปเล่านิทาน Heads and Tales Storytelling

อันนานำเวิร์คชอปการเล่าเรื่องสำหรับเด็กเป็นเวลา 2 วัน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าญี่ปุ่นเรื่อง คามิชิบาอิ (ละครกระดาษ) เด็กทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไม่ว่าในเงื่อนไขใดก็ตาม ผู้เข้าร่วมจะได้สำรวจเรื่องราวผ่านการเคลื่อนไหว ดนตรี และแบบฝึกหัดเสียง เพื่อจะได้เรียนรู้ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวไปสู่ผู้ชมได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในเวิร์กชอป เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนและนำทักษะต่าง ๆ มาใช้ ทั้งเครื่องมือการฟัง การพูด การคิดเชื่อมโยง และทักษะการเข้าสังคม ทั้งหมดสำคัญต่อการเรียนรู้และการพัฒนาในเด็ก

Anna lead a 2-day storytelling workshop for children, inspired by the Japanese storytelling form – kamishibai (paper play). The children took part, in any capability, in exploring a story through movement, music, and voice exercises to learn how to tell it creatively and effectively to an audience. Through the different activities in the workshop, children will exercise and apply these listening, public speaking, critical thinking, and social skills – all critical to learning and development of children.

สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี
Age range 6-10 years old

วิทยากร Instructor:
อันนา มานูเอล Anna Manuel (ครูผู้ออกแบบแบบฝึกการอ่าน และที่ปรึกษาสำหรับผู้ปกครองที่ทำงานกับเด็กมากว่า 14 ปี a teacher, reading program designer, and parent coach, who worked with children for over 14 years)

3. เวิร์กชอปการเคลื่อนไหว One-day Movement Workshop
สำรวจและทำความรู้จักร่างกายตัวเองผ่านเส้นและรูปร่าง สร้างความเป็นไปได้ในการเคลื่อนไหวไปในพื้นที่ที่เปิดกว้างให้ความคิดสร้างสรรค์ ขยับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ไปตามเสียงดนตรี สร้างการเคลื่อนไหวที่เป็นของตัวเองขณะเดียวกันก็เรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวไปพร้อมกับผู้อื่น การเรียนรู้การเคลื่อนไหวแบบสร้างสรรค์ ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และได้ใช้ร่างกายได้อย่างเต็มที่

Explore your body through lines and shapes. Learn to move through space and let body move with music. Create your own movement and move your body to communicate with other participants. Creative movement is a fun way to help children develop physical skills and promote creativity.

สำหรับเด็กอายุ 8-12 ปี
Age range 6-10 years old

วิทยากร Instructor:
จารุนันท์ พันธชาติ Jarunan Phantachat (Artistic director และผู้ร่วมก่อตั้ง B-floor Theatre – Artistic Director and Founder of B-floor Theatre)

4. เวิร์กชอปหุ่นเงา Family Programme: Magic of Darkness
การเล่นสนุกกับความมืดเป็นการท้าทายให้เด็ก ๆ ก้าวข้ามผ่านความกลัว สู่การเรียนรู้ใหม่และพบกับความมหัศจรรย์ของแสงและเงา

Playing in the dark is challenging to children. Let them overcome their fears, learn new things and discover the magic of light and shadow.

สำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี
Age range 4-6 years old

วิทยากร Instructor:
สิริกาญจน์ บรรจงทัด Sirikarn Bunjongtad (ศิลปินละครหุ่น Puppet Artist)

5. เวิร์กชอปเล่นกับเสียง Music & Voice Workshop
สนุกกับการสำรวจค้นหาความสัมพันธ์ของเสียงและร่างกายในเวิร์กชอป 4 วันนี้ สร้างเสียงเพลงอย่างสร้างสรรค์กับเครื่องดนตรีที่จะปลดล็อกจินตนาการของเด็ก ๆ และทำให้ค้นพบเสียงจากภายในและภายนอกตัวเรา

Play and discover your body and voice relation in this 4-day workshop. Create music and play with musical instrument. Unblock imagination and free your body. Find your voice from inside and outside creatively.

สำหรับเด็กอายุ 8-12 ปี
Age range 8-12 years old

วิทยากร Instructors:
สุชาวดี เพชรพนมพร Suchawadee Phetpanomporn (ครูสอนการละคร Drama Teacher and Instructor)

ฐาวันต์ รงคพรรณ Thawan Rongkapan (ครูสอนดนตรีและการเคลื่อนไหว Music and Movement Teacher)

Back To Top